№ 489 від 29.08.2019 року Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради

trizyb1

Україна
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять друга сесія                                                                    VІІ скликання

 

від    29.08.2019 року № 489

 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної  ради

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України “Про загальну середню освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року №291  «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, коммунального закладу загальної  середньої  освіти», враховуючи рекомендації  постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

 Голова районної ради                                                  С.Б.Томашевська

 

                                                                   

Додаток

                                                            до рішення районної ради

від 29.08.2019 року№ 489

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради

 

1. Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради (далі Положення) розроблено на підставі Закону України «Про загальну середню освіту» та  відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 28 березня 2018 року №291.

Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради   Житомирської області, метою якого є відбір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, на основі оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

      2.1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа,
яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче спеціаліста або магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.

      2.2. Одна і та сама особа не може бути керівником закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування
на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу
в тому самому закладі на іншій посаді.

    3. Конкурс на посаду керівника комунального  закладу загальної середньої освіти  Бердичівської районної ради Житомирської області складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

4. Організацію та проведення  конкурсного відбору на посаду керівника, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Бердичівська районна рада або відділ освіти Бердичівської райдержадміністрації.

5. Рішення про проведення конкурсу приймає Бердичівська районна рада або відділ освіти Бердичівської райдержадміністрації:

• одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної                               середньої  освіти;

• не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої  освіти;

• упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті районної ради, відділу освіти та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

• найменування і місце знаходження закладу;

• найменування посади та умови оплати праці;

• кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

• вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

• дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

• прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноваженана давати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

7. Для проведення конкурсу персональний склад конкурсної комісії затверджується районною радою. Конкурсна комісія  складається з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

8. До складу конкурсної комісії входять представники:

-  2 представники від районної ради;

-   2 представники від трудового колективу комунального закладу загальної середньої освіти, в якому проводиться конкурс, обраних на загальних зборах трудового колективу;

- 2 представники від громадського об’єднання батьків здобувачів освіти комунального закладу загальної середньої освіти, в якому проводиться конкурс, які обрані на загальних батьківських зборах закладу освіти;

- 2 представники від громадського об’єднання керівників комунальних закладів загальної середньої освіти району, обраних на загальних зборах керівників закладів освіти району.

9. Головою конкурсної комісії призначається представник засновника, а секретар конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті районної ради  впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається  будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

Конкурсна комісія на початку засідання приймає рішення про дозвіл перебування в приміщенні засідань конкурсної комісії осіб, які не є членами конкурсної комісії та не є допущеними учасниками конкурсного відбору.

10. Для участі у конкурсі подають такі документи:

• заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки 1,2,3);

• автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

• копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

• копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

•копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

• довідку про відсутність судимості;

• мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

11. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду директора здійснюється відділом  освіти Бердичівської РДА .

12. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох робочих днів їм повідомляється органом, який приймав документи.

13. Документи, надані після закінчення встановленого строку не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

14.Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше п’яти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

15. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

16. Упродовж  п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

• перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

• приймає     рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

• оприлюднює на веб-сайті районної ради та на веб-сайті відділу освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

17. Засновник або відділ освіти райдержадміністрації зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

18. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

• перевірки на знання законодавстваУкраїни у сфері загальної середньої освіти, зокрема ЗаконівУкраїни «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, шляхом письмової відповіді/перелік питань додається/(Додаток 4);

• перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання/зразок ситуаційного завдання додається/(Додаток 5);

• публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

19. Іспит складається з двох питань за напрямками визначеними у пункті 18 цього Положення. Загальний час для проведення іспиту становить шістьдесят хвилин.

Іспит складається державною мовою.

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Бердичівської районної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість /форма додається/ (Додаток6).

20.Для визначення результатів іспиту використовується така система:

  • п’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Закону України "Про освіту", «Про загальну середню освіту», та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти ;
  • чотири баливиставляється кандидатам, які виявили повні знання Закону України " Про освіту", «Про загальну середню освіту»,  і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки керівника закладу загальної середньої освіти;
  • три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
  • два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;
  • один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

21. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

22. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайтізасновника.

23. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

• відсутні заяви про участь у конкурсі;

• до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

• жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

24. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення

 

Голові конкурсної комісії

____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________

____________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові

претендента)

який (яка) проживає за адресою:

____________________________

____________________________,

(номер контактного телефону)

e-mail ______@ ___________

(заповнюється друкованими

літерами)

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _________________________

 

____________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 201__ р. ___________________

 _________________

(підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу (серія ___ № ________), виданий ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

 обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

 використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

 поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

 доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

 

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

«____» ______________201__ р.

 __________________

(підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення

 

 

ЗАЯВА*

про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по

батькові

Місце роботи

Номер контактного

телефону

Електронна адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____ _______ 201__ р.

____________________

(підпис)

 

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов – чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

1.  Право громадян України на освіту (стаття 3 ЗУ «Про освіту»).

2.  Мова освіти (стаття 7 ЗУ «Про освіту»).

3.  Складники та рівні освіти (стаття 10 ЗУ «Про освіту»).

4.  Повна загальна середня освіта (стаття 12 ЗУ «Про освіту»).

5.  Організаційно-правовий статус закладів освіти (стаття 22 ЗУ «Про освіту»).

6.  Управління закладом освіти (стаття 24 ЗУ «Про освіту»).

7.  Права і обов’язки засновника закладу освіти (стаття 25 ЗУ «Про освіту»).

8.  Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (стаття 30 ЗУ «Про освіту»).

9.  Освітня програма (стаття 33 ЗУ «Про освіту»).

10.  Документи про освіту (стаття 40 ЗУ «Про освіту»).

11.  Система забезпечення якості освіти (стаття 41 ЗУ «Про освіту»).

12.  Інституційний аудит (стаття 45 ЗУ «Про освіту»).

13.  Зовнішнє незалежне оцінювання (стаття 47 ЗУ «Про освіту»).

14.  Атестація педагогічних працівників (стаття 50 ЗУ «Про освіту»).

15.  Сертифікація педагогічних працівників (стаття 51 ЗУ «Про освіту»).

16.  Державні гарантії здобувачам освіти (стаття 56 ЗУ «Про освіту»).

17.  Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти (стаття 58 ЗУ «Про освіту»).

18.  Органи управління у сфері освіти (стаття 62 ЗУ «Про освіту»).

19.Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (стаття 64 ЗУ «Про освіту»).

20.Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим (стаття 66 ЗУ «Про освіту»).

21.Повноваження органів із забезпечення якості освіти (стаття 67 ЗУ «Про освіту»).

22.Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти (стаття 79 ЗУ «Про освіту»).

23.Етапи реалізації політики у сфері реформування закладів середньої освіти  (Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року).

24.Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту  (стаття  2 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

25.Державні стандарти загальної середньої освіти (стаття 32 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

26.Повноваження закладу загальної середньої освіти (стаття 38 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

27.Повноваження педагогічної ради закладу освіти (стаття 39 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

28.Трудовий договір (ст.21 КЗпП України).

29.Строки трудового договору (ст.23 КЗпП України).

30.Укладення трудового договору (ст.24 КЗпП України).

31.Підстави припинення трудового договору (ст.36 КЗпП України).

32.Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст.38 КЗпП України).

33.Розірвання трудового договору з ініціативи власника уповноваженого ним органу (ст.40 КЗпП України).

34.Порядок вивільнення працівників (ст.49-2 КЗпП України).

35.Види відпусток (ст. 4 Закону України „Про відпустки”)

36.Порядок надання щорічних відпусток (ст. 10 Закону України „Про відпустки”).

37.Щорічна основна відпустка та її тривалість (ст. 6 Закону України „Про відпустки”).

38.Педагогічне навантаження (ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту»)

39.Установлення надбавок працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

40.Установлення доплат працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Положення

ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

Ситуація 1.

         Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

Ситуація 2.

         Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

Ситуація 3.

         Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий - здоровий. Дії директора школи?

Ситуація 4.

         Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

Ситуація 5

         Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

Ситуація 6.

         Миколка, кмітливий, енергійний і непосидючий п’ятикласник, постійно дратує вчительку своїм базіканням та вертлявістю. Не допомогло пересаджування за першу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши перешіптування хлопчика з сусідом, педагог рішуче заявила: „Наступного разу без батька або матері на урок не приходь!” Засмучений п’ятикласник кулею вилетів із класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи.

 

Ситуація 7.

         У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви порадили вчительці?

Ситуація 8.

         Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

Ситуація 9.

         Директор школи  усвідомив, що у педагогічному колективі працює  педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

Ситуація 10.

         Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють  переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

Ситуація 11.

         Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно  важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і  отримав  догану за недобросовісне виконання обов’язків .  У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня .Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

Ситуація 12.

         Педагог-організатор   школи  О.В. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Мелітополя, де вона відпочивала».

За порушення трудової дисципліни їй винесли догану.

Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, в підготовці до якого  О.В.  брала найактивнішу участь і команда школи посіла 1 місце.

Проте на педраді, де підбивалися підсумки роботи школи за семестр, О.В. не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього  заходу, бо  завуч школи  викреслила її прізвище з тексту своєї  доповіді.

Як правильно вчинити директору у даній ситуації?

Ситуація  13.

         Учитель В.В.  систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча М.М..  Директор школи  знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання  М.М. (безпосереднього керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини М.М. Кого ж варто більшою мірою покарати?

Ситуація  14.

         Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора. Що має зробити  керівник закладу?

Ситуація 15.

         Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами шкільного ґанку.

- Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без піджака в школу не можна!

- Настю, не вигадуй дурниць і передай мамі, щоб вона частіше ходила на батьківські збори. Тоді б вона знала, що існує наказ, відповідно до якого всі учні повинні ходити до школи тільки в шкільній формі!

Повернувшись додому, Настя ледве встигла застати маму до того, як вона пішла на роботу. Мати вислухала доньку і була вкрай обурена вчинком шкільної адміністрації, після чого прийшла зі скаргою до директора школи.

Що повинен зробити директор школи у такій ситуації?

Ситуація 16.

         До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

Ситуація 17.

         Педагогічному колективу школи потрібно визначитись  з учасниками міського етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи звертається голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. А перед директором школи  управління освіти поставило чітке завдання - підготувати учасників конкурсу. Дії директора у такій ситуації.

Ситуація 18.

         До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі  відео, на якому зафіксоване її  побиття іншими учнями.  Якими мають бути дії директора у такому випадку?

Ситуація 19.

         Учень третього класу впадає в істерику на уроці, як наслідок травмує себе, вчителька і медсестра вимушені  тримати його, щоб він не причинив в подальшому шкоди собі та іншим дітям. Наступного дня батько хлопчика пише скаргу на ім’я директора школи з причини фізичного насилля педагогів  над його  дитиною.  

Ситуація 20.

         Територія школи не ізольована від міста. Як результат - на території закладу відпочивають мешканці міста, розпивають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку на території школи?

Ситуація 21.

Вчитель закладу загальної середньої освіти у відрядженні.

Як провести заміну уроків для організації освітнього процесу в школі у разі відсутності такого ж фахівця, виплату відрядних?

 

 

 


Додаток 6

до Положення

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту претендентів на заміщення вакантної посади директора

__________________________________________

(назва закладу освіти)

 

від _____ _______________ 20___ року

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер білету

Кількість балів

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Голова комісії ____________          _______________

(підпис)(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Україна

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять друга сесія                                                                    VІІ скликання

 

від    29.08.2019 року № 489

 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної  ради

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України “Про загальну середню освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року №291  «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, коммунального закладу загальної  середньої  освіти», враховуючи рекомендації  постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

 

 

Голова районної ради                                                  С.Б.Томашевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Додаток

                                                            до рішення районної ради

від 29.08.2019 року№ 489

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради

 

1. Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради (далі Положення) розроблено на підставі Закону України «Про загальну середню освіту» та  відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 28 березня 2018 року №291.

Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради   Житомирської області, метою якого є відбір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, на основі оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

      2.1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа,
яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче спеціаліста або магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.

      2.2. Одна і та сама особа не може бути керівником закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування
на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу
в тому самому закладі на іншій посаді.

    3. Конкурс на посаду керівника комунального  закладу загальної середньої освіти  Бердичівської районної ради Житомирської області складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

4. Організацію та проведення  конкурсного відбору на посаду керівника, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Бердичівська районна рада або відділ освіти Бердичівської райдержадміністрації.

5. Рішення про проведення конкурсу приймає Бердичівська районна рада або відділ освіти Бердичівської райдержадміністрації:

• одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної                               середньої  освіти;

• не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої  освіти;

• упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті районної ради, відділу освіти та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

• найменування і місце знаходження закладу;

• найменування посади та умови оплати праці;

• кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

• вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

• дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

• прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноваженана давати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

7. Для проведення конкурсу персональний склад конкурсної комісії затверджується районною радою. Конкурсна комісія  складається з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

8. До складу конкурсної комісії входять представники:

-  2 представники від районної ради;

-   2 представники від трудового колективу комунального закладу загальної середньої освіти, в якому проводиться конкурс, обраних на загальних зборах трудового колективу;

- 2 представники від громадського об’єднання батьків здобувачів освіти комунального закладу загальної середньої освіти, в якому проводиться конкурс, які обрані на загальних батьківських зборах закладу освіти;

- 2 представники від громадського об’єднання керівників комунальних закладів загальної середньої освіти району, обраних на загальних зборах керівників закладів освіти району.

9. Головою конкурсної комісії призначається представник засновника, а секретар конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті районної ради  впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається  будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

Конкурсна комісія на початку засідання приймає рішення про дозвіл перебування в приміщенні засідань конкурсної комісії осіб, які не є членами конкурсної комісії та не є допущеними учасниками конкурсного відбору.

10. Для участі у конкурсі подають такі документи:

• заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки 1,2,3);

• автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

• копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

• копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

•копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

• довідку про відсутність судимості;

• мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

11. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду директора здійснюється відділом  освіти Бердичівської РДА .

12. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох робочих днів їм повідомляється органом, який приймав документи.

13. Документи, надані після закінчення встановленого строку не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

14.Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше п’яти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

15. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

16. Упродовж  п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

• перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

• приймає     рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

• оприлюднює на веб-сайті районної ради та на веб-сайті відділу освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

17. Засновник або відділ освіти райдержадміністрації зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

18. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

• перевірки на знання законодавстваУкраїни у сфері загальної середньої освіти, зокрема ЗаконівУкраїни «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, шляхом письмової відповіді/перелік питань додається/(Додаток 4);

• перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання/зразок ситуаційного завдання додається/(Додаток 5);

• публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

19. Іспит складається з двох питань за напрямками визначеними у пункті 18 цього Положення. Загальний час для проведення іспиту становить шістьдесят хвилин.

Іспит складається державною мовою.

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Бердичівської районної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість /форма додається/ (Додаток6).

20.Для визначення результатів іспиту використовується така система:

  • п’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Закону України "Про освіту", «Про загальну середню освіту», та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти ;
  • чотири баливиставляється кандидатам, які виявили повні знання Закону України " Про освіту", «Про загальну середню освіту»,  і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки керівника закладу загальної середньої освіти;
  • три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
  • два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;
  • один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

21. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

22. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайтізасновника.

23. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

• відсутні заяви про участь у конкурсі;

• до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

• жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

24. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення

 

Голові конкурсної комісії

____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________

____________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові

претендента)

який (яка) проживає за адресою:

____________________________

____________________________,

(номер контактного телефону)

e-mail ______@ ___________

(заповнюється друкованими

літерами)

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _________________________

 

____________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 201__ р. ___________________

 _________________

(підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу (серія ___ № ________), виданий ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) даю згоду на:

 обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

 використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

 поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

 доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

 

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

«____» ______________201__ р.

 __________________

(підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення

 

 

ЗАЯВА*

про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по

батькові

Місце роботи

Номер контактного

телефону

Електронна адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____ _______ 201__ р.

____________________

(підпис)

 

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов – чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

1.  Право громадян України на освіту (стаття 3 ЗУ «Про освіту»).

2.  Мова освіти (стаття 7 ЗУ «Про освіту»).

3.  Складники та рівні освіти (стаття 10 ЗУ «Про освіту»).

4.  Повна загальна середня освіта (стаття 12 ЗУ «Про освіту»).

5.  Організаційно-правовий статус закладів освіти (стаття 22 ЗУ «Про освіту»).

6.  Управління закладом освіти (стаття 24 ЗУ «Про освіту»).

7.  Права і обов’язки засновника закладу освіти (стаття 25 ЗУ «Про освіту»).

8.  Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (стаття 30 ЗУ «Про освіту»).

9.  Освітня програма (стаття 33 ЗУ «Про освіту»).

10.  Документи про освіту (стаття 40 ЗУ «Про освіту»).

11.  Система забезпечення якості освіти (стаття 41 ЗУ «Про освіту»).

12.  Інституційний аудит (стаття 45 ЗУ «Про освіту»).

13.  Зовнішнє незалежне оцінювання (стаття 47 ЗУ «Про освіту»).

14.  Атестація педагогічних працівників (стаття 50 ЗУ «Про освіту»).

15.  Сертифікація педагогічних працівників (стаття 51 ЗУ «Про освіту»).

16.  Державні гарантії здобувачам освіти (стаття 56 ЗУ «Про освіту»).

17.  Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти (стаття 58 ЗУ «Про освіту»).

18.  Органи управління у сфері освіти (стаття 62 ЗУ «Про освіту»).

19.Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (стаття 64 ЗУ «Про освіту»).

20.Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим (стаття 66 ЗУ «Про освіту»).

21.Повноваження органів із забезпечення якості освіти (стаття 67 ЗУ «Про освіту»).

22.Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти (стаття 79 ЗУ «Про освіту»).

23.Етапи реалізації політики у сфері реформування закладів середньої освіти  (Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року).

24.Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту  (стаття  2 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

25.Державні стандарти загальної середньої освіти (стаття 32 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

26.Повноваження закладу загальної середньої освіти (стаття 38 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

27.Повноваження педагогічної ради закладу освіти (стаття 39 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

28.Трудовий договір (ст.21 КЗпП України).

29.Строки трудового договору (ст.23 КЗпП України).

30.Укладення трудового договору (ст.24 КЗпП України).

31.Підстави припинення трудового договору (ст.36 КЗпП України).

32.Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст.38 КЗпП України).

33.Розірвання трудового договору з ініціативи власника уповноваженого ним органу (ст.40 КЗпП України).

34.Порядок вивільнення працівників (ст.49-2 КЗпП України).

35.Види відпусток (ст. 4 Закону України „Про відпустки”)

36.Порядок надання щорічних відпусток (ст. 10 Закону України „Про відпустки”).

37.Щорічна основна відпустка та її тривалість (ст. 6 Закону України „Про відпустки”).

38.Педагогічне навантаження (ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту»)

39.Установлення надбавок працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

40.Установлення доплат працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Положення

ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

Ситуація 1.

         Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

Ситуація 2.

         Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

Ситуація 3.

         Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий - здоровий. Дії директора школи?

Ситуація 4.

         Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

Ситуація 5

         Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

Ситуація 6.

         Миколка, кмітливий, енергійний і непосидючий п’ятикласник, постійно дратує вчительку своїм базіканням та вертлявістю. Не допомогло пересаджування за першу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши перешіптування хлопчика з сусідом, педагог рішуче заявила: „Наступного разу без батька або матері на урок не приходь!” Засмучений п’ятикласник кулею вилетів із класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи.

 

Ситуація 7.

         У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви порадили вчительці?

Ситуація 8.

         Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

Ситуація 9.

         Директор школи  усвідомив, що у педагогічному колективі працює  педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

Ситуація 10.

         Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють  переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

Ситуація 11.

         Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно  важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і  отримав  догану за недобросовісне виконання обов’язків .  У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня .Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

Ситуація 12.

         Педагог-організатор   школи  О.В. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Мелітополя, де вона відпочивала».

За порушення трудової дисципліни їй винесли догану.

Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, в підготовці до якого  О.В.  брала найактивнішу участь і команда школи посіла 1 місце.

Проте на педраді, де підбивалися підсумки роботи школи за семестр, О.В. не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього  заходу, бо  завуч школи  викреслила її прізвище з тексту своєї  доповіді.

Як правильно вчинити директору у даній ситуації?

Ситуація  13.

         Учитель В.В.  систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча М.М..  Директор школи  знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання  М.М. (безпосереднього керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини М.М. Кого ж варто більшою мірою покарати?

Ситуація  14.

         Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора. Що має зробити  керівник закладу?

Ситуація 15.

         Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами шкільного ґанку.

- Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без піджака в школу не можна!

- Настю, не вигадуй дурниць і передай мамі, щоб вона частіше ходила на батьківські збори. Тоді б вона знала, що існує наказ, відповідно до якого всі учні повинні ходити до школи тільки в шкільній формі!

Повернувшись додому, Настя ледве встигла застати маму до того, як вона пішла на роботу. Мати вислухала доньку і була вкрай обурена вчинком шкільної адміністрації, після чого прийшла зі скаргою до директора школи.

Що повинен зробити директор школи у такій ситуації?

Ситуація 16.

         До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

Ситуація 17.

         Педагогічному колективу школи потрібно визначитись  з учасниками міського етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи звертається голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. А перед директором школи  управління освіти поставило чітке завдання - підготувати учасників конкурсу. Дії директора у такій ситуації.

Ситуація 18.

         До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі  відео, на якому зафіксоване її  побиття іншими учнями.  Якими мають бути дії директора у такому випадку?

Ситуація 19.

         Учень третього класу впадає в істерику на уроці, як наслідок травмує себе, вчителька і медсестра вимушені  тримати його, щоб він не причинив в подальшому шкоди собі та іншим дітям. Наступного дня батько хлопчика пише скаргу на ім’я директора школи з причини фізичного насилля педагогів  над його  дитиною.  

Ситуація 20.

         Територія школи не ізольована від міста. Як результат - на території закладу відпочивають мешканці міста, розпивають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку на території школи?

Ситуація 21.

Вчитель закладу загальної середньої освіти у відрядженні.

Як провести заміну уроків для організації освітнього процесу в школі у разі відсутності такого ж фахівця, виплату відрядних?

 

 

 


Додаток 6

до Положення

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту претендентів на заміщення вакантної посади директора

__________________________________________

(назва закладу освіти)

 

від _____ _______________ 20___ року

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер білету

Кількість балів

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Голова комісії ____________          _______________

(підпис)(прізвище, ім'я та по батькові)

Ви тут: Головна Документи Рішення Сесія 32 № 489 від 29.08.2019 року Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бердичівської районної ради