План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Никонівської сільської ради на 2013 рік

Затверджую:
Сільський голова 

 ___________________      О.С. Мазур
  „ 14  ”       грудня    2012 року

 

 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Никонівської сільської ради на 2013 рік

 

Вид

Назва

Обґрун-
тування необхід-
ності
прийня-
ття

Строк

підго-

товки

Підрозділ, відповіда-
льний за розробку

Примітки
(спосіб оприлюд-нення,

суб’єкт
ініціативи,
внесення
змін
до плану тощо)  

1

Проект рішення сільської ради

Про 
 внесення
змін до ставок єдиного  податку
для  фізичних
осіб - підприєм-
ців

Покращен-
ня бізнес-середо-

вища

По мірі
надход-ження
заяв від фізичних осіб – підприєм-

ців

Никонів-
ська
сільська
рада

Проект
планується оприлюднити  на офіційному сайті Бердичівської
районної ради