План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Старосолотвинської сільської ради на 2013 рік

Затверджую:
Сільський голова 

 ___________________      В.М. Дмитренко
  „ 24  ”       грудня    2012 року

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Старосолотвинської сільської ради на 2013 рік

Вид

Назва

Обґрун-
тування необхід-
ності
прийня-
ття

Строк

підго-

товки

Підрозділ, відповіда-
льний за розробку

Примітки
(спосіб оприлюд-нення, 

суб’єкт 
ініціативи, 
внесення
змін
до плану тощо)  

1

Проект рішення сільської ради

Про 
 внесення
змін до ставок єдиного  податку
для  фізичних
осіб - підприєм-
ців

Покращен-
ня бізнес-середо-

вища

По мірі
надход-ження
заяв від фізичних осіб – підприєм-

ців 

Старосолот-
винська 
сільська 
рада

Проект 
планується оприлюднити  на офіційному сайті Бердичівської
районної ради