Про облікову політику виконавчого апарату Бердичівської районної ради

trizyb1

Україна
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

від 11.03.2019 року № 8

 

Про облікову політику виконавчого апарату
Бердичівської районної ради

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-ХІУ, Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджений наказом МФУ від 12.10.2010р.№ 1202, методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженого наказом МФУ від 23.01.2015р.№ 11, наказу МФУ «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 28.03.2016р.№394,Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VІІІ, порядок здійснення допорогових закупівель затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидат України» від 13.04.2016р.№35, Плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013р.№1203, методичних рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків,затверджені наказом МФУ від 21.12.2016р.№1127 з метою організації ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, Положенням про виконавчий апарат районної ради з метою організації ведення бухгалтерського обліку та складання звітності :

  1. .Затвердити Положення про облікову політику виконавчого апарату Бердичівської районної ради , що додається.
  2. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради прийняти це розпорядження до виконання та забезпечити приведення документів, які регламентують питання бухгалтерського обліку, у відповідність до вимог цього Положення.
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

  Голова районної ради                               С.Б.Томашевська

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням   
голови районної ради  
№ 8 від 11.03.2019р.

 

 

Положення про облікову політику виконавчого апарату Бердичівської районної ради

 

І. Загальні положення

          1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ,Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - НП(С)БО), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 № 1163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2014 за № 1603/26380, Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11, наказу МФУ «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 28.03.2016р.№394,Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VІІІ, порядок здійснення допорогових закупівель затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидат України» від 13.04.2016р.№35, Плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013р.№1203, методичних рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків,затверджені наказом МФУ від 21.12.2016р.№1127 та інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Держказначейства України, які регулюють питання бухгалтерського обліку та звітності, з метою належної організації та удосконалення системи ведення бухгалтерського обліку, складання бюджетної та фінансової звітності.

 2. Положення визначає принципи, методи та процедури ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.

 ІІ. Організація ведення бухгалтерського обліку та обліку первинних документів .

 1. Форма бухгалтерського обліку - меморіально-ордерна для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах із забезпеченням їх збереження в паперовому вигляді згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.08.2000 за № 570/4791.

Меморіальні ордери - накопичувальні відомості повинні формуватися не пізніше ніж до 5-го числа місяця, що настає за звітним періодом. Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі «Журнал-головна». Облік у книзі «Журнал-головна» ведеться по субрахунках.

2. Складання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності про фінансово-економічну діяльність Бердичівської районної ради здійснюється на підставі даних регістрів бухгалтерського обліку за формами, встановленими відповідними нормативно-правовими актами України.

Бюджетним періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди - квартал, місяць. Звітність за такими періодами складається наростаючим підсумком із початку звітного року.

3. Підставою для відображення операцій в бухгалтерському обліку є первинний документ, який фіксує факт здійснення операції. Оформлення та подання первинних документів слід здійснювати відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704 згідно з графіком документообігу (додається). Строки опрацювання, контролю та здавання документів, визначені у графіку документообігу є обов'язковими для усіх працівників виконавчого апарату районної ради.

4. Первинні документи складаються в момент здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва документа (форми), дата і місце складання, назва установи, від якої складено документ, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, накопичується і систематизується на рахунках бухгалтерського обліку та в меморіальних ордерах.

У первинних документах і меморіальних ордерах виправлення помилок повинно бути підтверджене підписами посадових осіб. У банківських документах виправлення не допускаються.

Первинні документи три роки зберігаються у бухгалтерії районної ради. Після закінчення трирічного терміну, документи передаються до архіву. Відповідальність за збереження та своєчасну передачу до архіву первинних документів несе головний бухгалтер.

5. Для деталізації обліку грошових коштів, матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків використовується план рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом МФУ від 29.12.2015р. №1219, методичні рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, затверджених наказом МФУ від 21.12.2016р.№1127.

6. Для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави, застосовують економічну класифікацію видатків бюджету. Застосування кодів економічної класифікації видатків здійснюється згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за № 456/20769.

 

ІІI. Організація обліку основних засобів, запасів та інших активів

 

1. У бухгалтерському обліку формування інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи здійснюється відповідно до НП(С)БО 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1017/18312 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1017/18312 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

2. До складу основних засобів відносяться необоротні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за одиницю (комплект) яких складає до 6000 гривень включно без урахування податку на додану вартість. Необоротні активи, які були віднесені до складу основних засобів та нематеріальних активів до дати набрання чинності НП(С)БО 121 «Основні засоби» та НП(С)БО 122 «Нематеріальні активи», обліковуються у складі основних засобів та нематеріальних активів до їх вибуття (списання) з обліку установи.

3. Оприбуткування необоротних активів проводиться в гривнях з копійками з обов'язковим складанням акта введення в експлуатацію.

4. Амортизація на основні засоби (крім інших необоротних матеріальних активів), нематеріальних активів нараховується в гривнях з копійками із застосуванням прямолінійного методу. Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на річну дату балансу.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.

Для визначення строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів застосовуються Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Термін корисного використання матеріальних активів, які не визначені в Типових строках корисного використання груп основних засобів, визначається комісією установи при їх прийманні та затверджується розпорядженням голови районної ради.

Амортизація необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

5. Проведення переоцінки основних засобів здійснюється в разі, коли розмір відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості перевищує поріг суттєвості в розмірі 10%. Щодо проведення переоцінки об'єктів основних засобів приймається розпорядження голови районної ради.

6. Операції з надходження, руху та вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів оформлюються первинними документами, які затверджені наказом Міністерства статистики України від 29.12.1995р.№352 «Про затвердження типових форм первинного обліку».

7. Документи аналітичного обліку необоротних активів систематизуються за датами здійснення операцій та заносяться до меморіального ордера № 9. Для контролю за правильністю бухгалтерських записів за рахунками аналітичного обліку складаються оборотні відомості за кожною групою субрахунків.

8. У бухгалтерському обліку формування інформації про запаси та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності здійснюються відповідно до НП(С)БО «Запаси 123», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1017/18312 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

9. В якості визначення одиниці обліку запасів використовується їх найменування.

10. Аналітичний облік запасів ведеться у розрізі матеріально відповідальних осіб, видів запасів, окремо за коштами державного та місцевого бюджетів, загального та спеціального фондів. Синтетичний облік запасів ведеться у грошовій одиниці України. Оборотні відомості з метою перевірки правильності записів у регістрах аналітичного обліку матеріальних цінностей та даних синтетичного обліку складаються за всіма субрахунками.

11. Оприбуткування запасів здійснюється через матеріально –відповідальних осіб.

12. Оцінка запасів при їх вибутті (внаслідок їх використання або при іншому вибутті) здійснюється методом середньозваженої собівартості шляхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів за матеріально відповідальною особою, за якою обліковуються такі запаси, та рівнями аналітичного обліку.

13. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку за місцем експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

14. Операції з надходження, видачі та списання запасів оформлюються первинними документами, які затверджені наказом Держказначейства України «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 № 130, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за № 962/5183.

15. Для обліку операцій з витрачання матеріалів використовується меморіальний ордер № 13, а для вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів - меморіальний ордер № 10.

ІV. Організація обліку коштів, розрахунків, інших активів та зобов'язань.

1. Грошові кошти у готівці зберігаються у касі бюджетної установи. Порядок оформлення та ведення касових операцій здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004р.№637. Для обліку касових операцій застосовуються типові форми прибуткових та видаткових ордерів (№КО-1 і №КО-2),відомість на виплату грошей та інші видаткові документи. Такі документи реєструються у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (№КО-3)Усі надходження і видача готівки відображаються у касовій книзі (№КО-4)

2. Одержана готівка витрачається суворо за цільовим призначенням. Використання коштів,які надходять до каси готівкою,без попереднього зарахування на рахунки установи ,відкриті в органі Казначейства, заборонено.

3. Установити ліміт залишку готівки в касі в розмірі 100,00 грн.

4. На підставі перевіреного звіту касира щоденно здійснюється запис до меморіального ордера №1.

5. Кошти бюджетної установи обліковуються на рахунках, відкритих в Держказначейській службі України, відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за № 1206/21518.

6. Після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймається рішення про їх оплату та надається до Держказначейської служби України платіжне доручення на здійснення платежу з відповідними підтвердними документами.

7. Списання коштів з рахунків на оплату видатків проводиться відповідно до затвердженого кошторису, за винятком операцій з безспірного списання коштів у випадках, установлених чинним законодавством України, або помилкового, зайвого надходження коштів на рахунки районної ради.

8. Облік операцій з надходження бюджетних асигнувань загального фонду державного та місцевого бюджетів на рахунки районної ради та здійснення видатків ведеться у меморіальному ордері № 2, які нумерують окремо за кожною бюджетною програмою. Облік операцій з отримання власних надходжень та інших коштів спеціального фонду місцевого бюджету на рахунки районної ради, а також перерахування коштів ведеться в меморіальному ордері № 3, які нумерують окремо за кожною бюджетною програмою.

9. Усі господарські відносини бюджетної установи з постачальниками товарів, робіт та послуг, покупцями, замовниками оформляються договорами. Договори укладаються з урахуванням вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель».

10. Договори укладаються (крім довгострокових) виключно в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахунків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснюються після їх отримання. Попередня оплата товарів, робіт та послуг дозволяється виключно у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»(із змінами).

11. Для обліку операцій з попередньої оплати рахунків постачальників за матеріальні цінності або надані районною радою послуги (відшкодування за телекомунікаційні послуги, тощо), оплата за які очікується в майбутньому, застосовується субрахунок 2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари,роботи,послуги». Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться в меморіальному ордері № 4.

12. Для обліку операцій по розрахункам за отримані матеріальні цінності та надані послуги застосовується субрахунок 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами» та 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками».

Аналітичний облік розрахунків із кредиторами ведеться в меморіальному ордері № 6.

Накопичувальні відомості складаються в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в них здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена відповідним документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).

Операції за розрахунками з дебіторами та кредиторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері.

13. Формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та розкриття їх у фінансовій звітності здійснюється відповідно до вимог НП(С)БО у державному секторі 128 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мінфіну України від 24.12.2010 № 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 95/18833 та Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 за № 426/25203.

Облік бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за № 419/20732.

14. Бюджетна установа бере бюджетні зобов'язання та здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, передбачених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства.

Бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

V. Організація обліку доходів та видатків

1. Облік доходів, які в кошторисі відносяться до доходів загального фонду місцевого бюджету, ведеться на субрахунку 7011 « Бюджетні асигнування».

Кошти, отримані по субвенції з місцевого бюджету для державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, відображаються по кредиту субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування».

Для аналітичного обліку отриманих асигнувань використовується Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань за формою, затверджена наказом МФУ від29.06.2017р.№604. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків.

Аналітичний облік асигнувань, перерахованих розпорядникам нижчого рівня, ведеться в Книзі аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам за формою, затверджена наказом МФУ від29.06.2017р.№604, в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

2. Касові видатки відображаються в обліку в момент одержання коштів або перерахування коштів з поточного бюджетного рахунка. Синтетичний облік касових видатків ведеться на рахунку 2313 «Реєстраційні рахунки» .

Для аналітичного обліку касових видатків використовується Картка аналітичного обліку касових видатків за формою, затверджена наказом МФУ від 29.06.2017р.№604. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

3. Фактичні видатки відображаються в обліку в момент здійснення господарських операцій на підставі актів списання, накладних, актів виконаних робіт тощо.

Синтетичний облік фактичних видатків ведеться на субрахунках 8011 «Витрати на оплату праці», 8012 «Відрахування на соціальні заходи», 8013 «Матеріальні витрати».

Аналітичний облік видатків ведеться в Картці аналітичного обліку фактичних видатків за встановленою формою, затвердженою наказом МФУ від 29.06.2017р.№604, в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки.

 

VІ. Організація бухгалтерського обліку

1. Ведення бухгалтерського обліку покладено на головного бухгалтера виконавчого апарату районної ради. Завдання та функціональні обов'язки головного бухгалтера визначено Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59, та посадовою інструкцією затвердженою головою районної ради

3. Делегувати право підпису грошово – розрахункових документів, господарських документів на придбання та використання основних засобів та інших нематеріальних активів, банківських та фінансових документів, чеків по виконанню кошторису доходів та видатків установи:

3.1.Першого – голові районної ради;

3.2.Другого – головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради.

3.3.Забезпечити подання картки із зразками підпису в установи банку та казначейства з правом одного першого та одного другого підписів.

2. Заробітна плата працівникам районної ради нараховується відповідно до Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, штатного розпису, рішень та розпоряджень районної ради.

Виплата заробітної плати працівникам за першу половину місяця проводиться 16-го числа, а за другу половину місяця –1-го числа або в останній робочий день поточного місяця.

3. Службовим відрядженням вважається поїздка за наказом про відрядження голови районної ради на певний термін до іншого населеного пункту для виконання службового доручення.

Направлення працівників у відрядження та відшкодування витрат здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2017р.№669.

Облік розрахунків з підзвітними особами по видатках на відрядження ведеться на субрахунку 2116 « Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами».

Операції по розрахунках з підзвітними особами ведуться в розрізі кодів економічної класифікації видатків та в накопичувальній відомості - меморіальному ордері № 8. Операції по розрахунках з підзвітними особами, які здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, ведуться в окремому ордері.

4. Бердичівська районна рада не є платником ПДВ.

5. Кошти повинні використовуватися тільки на цілі, передбачені бюджетними призначеннями по напрямах, визначених у паспорті бюджетної програми.

6. Інвентаризація активів і зобов'язань проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх фактична наявність, стан, відповідність критеріям, повнота відображення зобов'язань, виявляються лишки або нестачі активів шляхом зіставляння фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку.

У ході проведення інвентаризації виявляються активи, які частково втратили свою первісну якість, а також матеріальні і нематеріальні активи, що не використовуються.

Інвентаризація проводиться у випадках та у терміни, що визначені Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142, в якому визначено терміни її проведення та затверджено склад комісії.

7. Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до ст. 58 Бюджетного кодексу України, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 196/20509, для отримання інформації про фактичне становище, результати діяльності та рух грошових коштів. Звітність подається до Держказначейської служби України у визначені терміни.

 

VIІ. Організація процедури здійснення державних закупівель

 

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється шляхом проведення процедур закупівель відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Здійснення процедури державних закупівель у системі   « PROZORRO» проводити через електронну систему в разі, якщо вартість предмета закупівлі товарів або послуг буде дорівнювати або перевищувати 200 тис. грн.(з ПДВ). При цьому в разі допорогових закупівель не обов’язково проводити електронні торги. Якщо очікувана вартість предмета закупівлі буде від 50 тис. грн.(з ПДВ) й до 200 тис. грн.(з ПДВ ), то необхідно обов’язково оприлюднювати звіт про укладені договори в електронній системі.

При проведенні закупівель товарів та надання послуг на суму до 50 тис. грн. установа проводить допорогові закупівлі без використання електронної системи закупівель « PROZORRO».

Головний бухгалтер щоквартально розкриває інформацію на порталі Є-Data про використання коштів місцевого бюджету всього та в розрізі бюджетних програм, укладені за звітний період договори, інформацію про стан виконання договорів, кількість службових відряджень. Оприлюднення даної інформації проходить не пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу.

   Додатки:

1. Графік документообігу.

2. План рахунків бухгалтерського обліку.

 

Голова районної ради                                                       С.Б.Томашевська

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток №2

                                                                                                       до розпорядження від                 11.03.2019р.№8

 

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку

 

№з/п

Код субрахунку

Назва субрахунку

1

1014

Машини та обладнання

2

1016

Інструменти, прилади та інвентар

3

1113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

4

1216

Інші нематеріальні активи

5

1411

Знос основних засобів

6

1412

Знос інших необоротних активів

7

1812

Малоцінні та швидкозношувальні предмети

8

1812/1

Господарські   малоцінні предмети

9

2313

Реєстраційний рахунок

10

2313/1

Спец. реєстрац. рах.для обліку інших надходжень спец. ф.

10

2314

Інші рахунки в казначействі (соцстрах)

11

2116

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними

особами

12

         2111

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи

13

5111

Внесений капітал у розпорядників бюджет. коштів

14

5512/1

Накопичені   фінансові результати виконання кошторису

15

5512

Накопичені   фінансові результати виконання кошторису

16

2114

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соцстрахом

17

5311

Дооцінка необоротних активів

18

5411

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

19

6311

Розрахунки з податками і зборами в бюджет

20

6312

Інші розрахунки з бюджетом

21

6313

За розрахунками і загальнообов’язкового страхування

22

6416

Розрахунки із соцстрахом

23

6515

Розрахунки за безготівкові перерах. лікарняної каси

24

6511

Розрахунки із заробітної плати

25

6516

Розрахунки з членами профспілки профвнесків

26

6518

Розрахунки за виконавчими документами та ін.утримання

27

6415

Розрахунки з іншими кредиторами

28

7011

Бюджетні асигнування

29

8011

Витрати на оплату праці

30

8012

Відрахування на соціальні заходи

31

8013

Матеріальні витрати

32

8014

Амортизація

33

8411

Інші витрати за відрядження

34

8511

Витрати за необмінними операціями

35

071

Списана дебіторська заборгованість розпорядників коштів

36

011

Орендовані необоротні активи

37

021

Активи на відповідальному зберіганні

38

081

Бланки   документів суворої заітності

 

 

Головний бухгалтер                                               О.В.Шевчук

Ви тут: Головна Документи Розпорядження голови Про облікову політику виконавчого апарату Бердичівської районної ради