Про експертну комісію

trizyb1

Україна
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної ради

 

 від 29. 07.2019 року № 25

 

Про експертну комісію

 Відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи» і Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (із змінами) та наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013р. № 1227/5  «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» (із змінами):

1. Затвердити Положення про експертну комісію /додається/.

2. Затвердити склад експертної комісії в складі:

Вишнівський Віталій Вікторович заступник голови районної ради,       голова комісії

 Тимченко Наталія Петрівна                    головний спеціаліст виконавчого апарату районної ради,       секретар комісії

 Гамоцька Олеся Олександрівна   головний спеціаліст виконавчого апарату районної ради, член комісії

 Нижник Павло Валентинович       начальник архівного сектору райдержадміністрації, член комісії

 3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 28.01.2009р. № 5; від 16.01.2018 №2

 

Голова районної ради                                                С.Б.Томашевська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної ради

від­­­­ 29. 07.2019 року № 25

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про експертну комісію

 

 1. Відповідно до Закону України ,,Про Національний архівний фонд та архівні установи” та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004 експертна комісія /далі ЕК/ утворюється для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії /далі ЕПК/ державної архівної установи (ЕК архівного відділу райдержадміністрації), у зоні комплектування якої вона перебуває.

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються головою районної ради, після чого стають обов’язковими для виконання.

3. У своїй   діяльності   ЕК     керується   Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням про ЕК.

4. До складу ЕК, який затверджується головою районної ради, входять заступник голови районної ради, працівники відповідальні за діловодство та архів, представник ЕК архівного відділу райдержадміністрації.

Головою ЕК призначається заступник голови районної ради, а секретарем – особа, відповідальна за архів.

5. Секретар ЕК за рішенням її голови забезпечує скликання засідань комісії,   складає   протоколи, доводить   до відома окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереження.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова районної ради і звітує перед ним про проведену роботу.

            7. Завданням ЕК є організація та проведення експертизи   цінності документів, що утворилися в діловодстві виконавчого апарату районної ради; розгляд питань про доручення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах
            8. ЕК приймає рішення про:

            схвалення та подання до ЕК архівного відділу районної державної адміністрації проектів таких документів: описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ), описи справ з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про відділи виконавчого апарату та ЕК, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

            схвалення і подання до ЕК архівного відділу районної державної адміністрації переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до НАФ;

            схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу), переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які районною радою, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

контролювати дотримання окремими працівниками виконавчого апарату, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

        вимагати від окремих працівників виконавчого апарату розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

       одержувати від окремих працівників відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;

       визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕК архівного відділу районної державної адміністрації;

        заслуховувати на   своїх засіданнях відповідальних працівників виконавчого апарату районної ради про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

      запрошувати на свої засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів виконавчого апарату, а в разі необхідності працівників архівного відділу районної державної адміністрації;

     інформувати керівництво районної ради з питань, що входять до компетенції ЕК.

     10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу членів комісії.
     11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, що підписується головою і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою районної ради.

 

         Заступник голови   районної ради                                                   В.В.Вишнівський