Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Бердичівській районній раді та покладення обов’язків уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

trizyb1

Україна
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної ради

 

 

від 24.07.2020 року № 25

 

Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Бердичівській районній раді та покладення обов’язків уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 17.03.2020 №102/20, з метою дотримання антикорупційного законодавства

1.Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Бердичівській районній раді (додається).

2.Покласти обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Бердичівській районній раді на головного спеціаліста виконавчого апарату районної ради Поліщука Володимира Вікторовича.

3.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 11.02.2016 №8 «Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції»

 

Голова ради                                                      М.Ю.Самчик

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження
від 24.07.2020 № 25

 

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

у Бердичівській районній раді

Загальні положення 

1.Це Положення визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Бердичівській районній раді (далі - уповноважена особа).

2.У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

3.Обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції покладаються на посадову особу органу місцевого самоврядування відповідно до розпорядження голови районної ради.

4.Голова районної ради забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу.

5.У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа, визначена головою районної ради.

6.Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови, у тому числі цим Положенням.

7.Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Основні завдання, функції та права уповноваженої особи

 1. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Бердичівської районної ради, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові районної ради відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам виконавчих органів Бердичівської районної ради;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови районної ради та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) координація роботи та узагальнення інформації щодо перевірок факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у виконавчому апараті Бердичівській районній раді, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону.

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування голови районної ради, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 

  1. 2.Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;

2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції;

3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого апарату Бердичівської районної ради, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить голові ради пропозиції щодо таких заходів;

4) надає виконавчому апарату Бердичівської районної ради та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

5) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує голову ради та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

6) проводить перевірку фактів подання суб’єктами декларування, які працюють у виконавчому апараті Бердичівської районної ради (працювали або входять чи входили до складу утвореної у виконавчому апараті конкурсної комісії), відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

7) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування;

8) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

9) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

10) надає працівникам виконавчого апарату Бердичівської районної ради, або особам, які проходять у них службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

11) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

12) інформує голову районної ради, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками виконавчого апарату Бердичівської районної ради;

13) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником виконавчого апарату Бердичівської районної ради, корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

14) повідомляє у письмовій формі голову районної ради про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками виконавчого апарату Бердичівської районної ради, з метою забезпечення дотримання виконавчим апаратом районної ради вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону;

15) інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровими службами виконавчого апарату Бердичівської районної ради в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

16) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

17) веде облік працівників виконавчого апарату Бердичівської районної ради притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

18) візує проєкти розпоряджень голови районної ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти розпоряджень з кадрових питань  залежно від їх видів;

19) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

  1. 3.Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:

1) витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, у виконавчому апараті районної ради документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі голову, заступника голови;

3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;

5) отримувати від посадових осіб виконавчого апарату Бердичівської районної ради, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;

6) мати доступ до документів та інформації, розпорядниками яких є виконавчий апарат Бердичівської районної ради, з урахуванням обмежень, встановлених законом;

7) брати участь та проводити для працівників виконавчого апарату районної ради, внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у виконавчому апараті Бердичівської районної ради, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

9) надсилати за підписом голови районної ради запити до комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління Бердичівської районної ради, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань;

10) вносити подання голові районної ради про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;

11) ініціювати перед головою районної ради питання проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в юридичних особах, що належать до сфери управління районної ради;

12) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів виконавчого апарату Бердичівської районної ради та надавати інформацію про них голові районної ради.

III. Уповноважена особа

         1. Уповноважена особа:

1) здійснює виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

2) забезпечує взаємодію з виконавчим апаратом районної ради, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

3) організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

4) підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками виконавчого апарату районної ради, в тому числі головоюрайонної ради;

5) забезпечує належне виконання завдань.

3.Уповноважена особа забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та обов’язків визначених цим Положенням.

4.Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна голові районної ради.

 

 

Заступник голови ради                                     С.Б.Томашевська