Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селища району

trizyb1

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

  Тридцять четверта сесія                                                             VІІ скликання

 

від 01.11.2019 № 521

 

Про затвердження Положення
про діяльність аукціонної комісії
для продажу об’єктів малої приватизації
спільної власності територіальних
громад сіл, селища району     

 

 Відповідно до статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селища району (додається).

 2. Доручити голові районної ради утворювати аукціонні комісії.

 3. Визначити Районне мале комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство Бердичівської районної ради органом приватизації об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова районної ради                                                               М.Ю. Самчик

 

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 01.11.2019 № 521

 

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селища району

 

1. Загальні положення

 1.1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селища району (далі - Комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

 1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями районної ради та цим Положенням.

 

2. Склад, порядок утворення Комісії та її повноваження

 2.1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється згідно з розпорядженням голови районної ради для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення районною радою про приватизацію об’єкта.

 2.2. У склад Комісії входять не менше п’яти осіб: заступник голови районної ради, депутати районної ради – члени постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності та/або працівники виконавчого апарату районної ради і органу приватизації.

 У разі потреби, у склад Комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств/товариств, установ тощо.

  2.3. Основні принципи діяльності Комісії:

 - дотримання вимог законодавства;

 - колегіальність прийнятих рішень;

 - професіоналізм, неупередженість та незалежність членів Комісії (недопущення втручання у діяльність Комісії будь-яких органів влади).

 2.4. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням голови районної ради.

 Головою Комісії призначається заступник голови районної ради відповідно до розподілу обов’язків, секретарем – керівник органу приватизації.

 На період тривалої відсутності голови Комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються, згідно з розпорядженням голови районної ради, на будь-якого із членів Комісії.

 2.5. До основних повноважень Комісії належать:

 - розроблення умов продажу об’єкта та їх подання на затвердження органу приватизації;

 - визначення стартової ціни;

 - визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

 - розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

 - ведення протоколів засідань Комісії та їх подання на затвердження органу приватизації;

 - у разі, якщо аукціон (повторний аукціон) визнано таким, що не відбувся у зв’язку з подачею заяви на участь в аукціоні від одного покупця, приймає рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації шляхом викупу, за запропонованою покупцем ціною, але не нижче стартової ціни.

 2.6. Комісія має право:

 - під час розроблення умов продажу вносити пропозиції органу приватизації щодо запитів в органи державної влади, підприємств/товариств, установ стосовно подання пропозицій про умови продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

 - вносити пропозиції органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

 - заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

 

3. Порядок роботи Комісії

 

 3.1. Комісію очолює та організовує її роботу голова Комісії.

 3.2. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

 3.3. Усі рішення Комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (“за” або “проти”), результати якого заносяться у протокол.

 3.4. Засідання Комісії є правомочним за умови участі у ньому не менше двох третин складу її членів.

 3.5. Члени Комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

 3.6. За результатами засідання Комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження органу приватизації.

 3.7. Секретар Комісії забезпечує:

 - підготовку матеріалів для розгляду Комісією;

 - виконання доручень голови Комісії;

 - підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань Комісії.

 3.8. Члени Комісії зобов’язані брати участь у роботі Комісії.

 У разі, якщо засідання Комісії не відбулося (відсутність кворуму), її засідання переноситься на інший день.

 3.9. Діяльність Комісії припиняється відповідно до розпорядження голови районної ради.

 

 

Заступник голови районної ради                                        С.Б. Томашевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Управління майном комунальної власності Приватизація майна Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селища району